Thông báo tài liệu mới số 03/2022
01/04/22 05:23PM
Giới thiệu tài liệu mới về thư viện liên quan đến chủ đề thống kê và thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

1. Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2019. /. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 458 tr., 30cm

Tóm tắt: Thu thập các số liệu theo chuỗi từ năm 2011-2018, sơ bộ năm 2019 của cả nước, các vùng và các địa phương, sắp xếp theo 17 nhóm gồm: một số chỉ tiêu tổng hợp, đất nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai, quản lý và xây dựng công trình, xuất nhập khẩu, phát triển nông thôn, đào tạo, khuyến nông, hợp tác quốc tế và số liệu tham khảo các nước ASEAN.

Đăng ký cá biệt: TK20210437

 2. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2019 (Bản tóm tắt). /. - H.: Nxb. Tài chính, 2020. - 125 tr.,17 cm

Tóm tắt: Cập nhật các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 1995 đến 2019 và các số liệu xuất khẩu, nhập khầu khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2019. Phụ lục là chú giải vắn tắt phương pháp và nghiệp vụ thống kê.

Đăng ký cá biệt: TK20210436

4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. / . - H.: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020. - 99tr., 30cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 28/12/2020, bao gồm 125 chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp; trồng trọt; bảo vệ thực vật; chăn nuôi; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; chế biến nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; kinh tế và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đầu tư, xây dựng công trình; giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ; khuyến nông, hợp tác quốc tế; chi phí sản xuất, giá cả thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản; doanh nghiệp nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản

Đăng ký cá biệt: TK20210438

3. Chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. /. - H.: Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2020. - 370tr., 30cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/12/2020, bao gồm danh mục, mẫu báo cáo, biểu số liệu, ...

Đăng ký cá biệt: TK20210439

4. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam 2020. /.- H.: Nxb. Thống kê, 2020. - 474 tr.,27 cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển hợp tác xã đến năm 2018. Tổng quan phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2018 và và giai đoạn 2016-2019. Đề xuất một số giải pháp phát triển hợp tác xã như cơ chế, chính sách; thị trường, lao động, đổi mới cơ chế hoạt động. Giới thiệu hệ thống biểu đồ xếp hạng mức độ phát triển hợp tác xã của các địa phương. Tập hợp hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 của toàn quốc và tại địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20213965

5. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2020. - 580 tr.,27 cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019. Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam và giai đoạn 2016-2019. Trình bày một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2019 như số lượng doanh nghiệp, lao động doanh nghiệp, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp và một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả. Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp. Tập hợp hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 của toàn quốc và tại địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20213966

 

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428