Thông báo tài liệu mới số 03/2023
31/03/23 04:11PM
Giới thiệu các tài liệu chuyên ngành mới về thư viện

1. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch. / Nguyễn Hùng Cường. - H.: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 2022. - 36 tr., 20 cm

Tóm tắt: Trình bày các quy định chung và các quy định về chuẩn bị (vị trí, thiết bị) ủ rơm rạ. Hướng dẫn kiểm tra đảm bảo chất lượng phân bón. Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong sản xuất nguyên liệu làm phân bón và sử dụng phân bón hữu cơ.

Đăng ký cá biệt: VV20226144 

2. Sổ tay hướng dẫn thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Hồng. / Nguyễn Hùng Cường. - H.:Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 2022. - 40 tr.,20 cm

Tóm tắt: Trình bày quy định chung và các hướng dẫn về thu gom, vận chuyển, bảo quản, xử lý và tái sử dụng rơm rạ cho sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Hồng. Phụ lục giới thiệu máy cuốn rơm, máy đóng kiện và một số hình ảnh về mô hình thu gom rơm và hình thức tái sử dụng rơm rạ; và giới thiệu quy trình thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch tại vùng đồng bằng sông Hồng.

Đăng ký cá biệt: VV20226145 

3. Sổ tay hướng dẫn thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. / Nguyễn Hùng Cường. - H.:Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, 2022. - 40 tr., 20 cm

Tóm tắt: Trình bày quy định chung và các hướng dẫn về thu gom, vận chuyển, bảo quản, xử lý và tái sử dụng rơm rạ cho sản xuất nông nghiệp tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phụ lục giới thiệu máy cuốn rơm, máy đóng kiện và một số hình ảnh về mô hình thu gom rơm và hình thức tái sử dụng rơm rạ; và giới thiệu quy trình thu gom, xử lý, tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đăng ký cá biệt: VV20226146 

4. Lý thuyết thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp. / Lê Thị Hồng Phương. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 120 tr., 24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp; lý thuyết thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái; đánh giá kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái; xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái.

Đăng ký cá biệt: VV20236177

5. Phân bón sinh học cho nông nghiệp bền vững và môi trường. / Nguyễn Thị Ngọc Trúc. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 388 tr., 24 cm

Tóm tắt: Trình bày phân loại và ứng dụng phân bón vi sinh, vai trò của nấm nội cộng sinh trong quá trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm, nhịp sinh học trong tương tác giữa cây trồng và vi khuẩn, xạ khuẩn với vai trò như một lợi khuẩn thực vật, tiềm năng thuốc trừ sâu sinh học...

Đăng ký cá biệt: Vv20236178

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428