Thông báo tài liệu mới số 04/2022
06/05/22 10:12AM
Giới thiệu sách tham khảo mới về thư viện

1. Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân. / Nguyễn Thị Quế Anh. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020.- 471 tr.

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong hoạt động và sự phát triển của kinh tế tự nhân. Đồng thời, đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân.

Đăng ký cá biệt: Vv20216143

 
2. Thời cuộc và trách nhiệm. / Bùi Sỹ Lợi. - H.:Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 750 tr.,

Tóm tắt: Tập hợp 83 bài nghiên cứu, bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn báo chí của TS. Bùi Sỹ Lợi về các vấn đề xã hội như lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, dân số, an sinh xã hội, bình đẳng giới, giáo dục, phòng; chống tệ nạn xã hội.

Đăng ký cá biệt: Vv20216142

3. Một số vấn đề về chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc (Sách tham khảo nội bộ). / Hà Anh Tuấn. - H.:Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 402 tr.,

Tóm tắt: Nội dung gồm 11 chương, mỗi chương đi sâu phân tích một vấn đề của Trung Quốc như: tư duy biển của Trung Quốc từ lịch sử đến hiện tại, các tư tưởng và mục tiêu của chiến lước cường quốc biển, các cơ quan chấp pháp biển, các hoạt động khai thác cá, dầu khí và du lịch biển Trung Quốc. Tập trung làm rõ các điểm nổi bật trong chiến lược cường quốc biển của Trung Quốc.

 

Đăng ký cá biệt: Vv20216141

4. Động thái và thực trạng kinh tế-xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020. / . - H.:Nxb. Thống kê, 2021. - 468 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Phân tích đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 với các thay đổi, biến động bất thường, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế xã hội của đất nước. Tài liệu bao gồm số liệu thống kế kinh tế xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 với 238 biểu số liệu thống kê tổng hợp được hệ thống, phân tổ nhiều chiều, góp phần phản ánh rõ hơn những đánh giá, phân tích.

Đăng ký cá biệt: TK20210443

5. Phân tích và đánh giá chính sách. / Nguyễn Văn Phúc. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 430tr.,

Tóm tắt: Hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết chung và kinh nghiệm thực tế về phân tích, đánh giá chính sách, từ đó cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, phương pháp tư duy, các công cụ phân tích, đánh giá chính sách. Nội dung cuốn sách gồm 7 chương với nhiều hộp, sơ đồ, hình vẽ để minh họa và mở rộng nội dung của từng chương.

Đăng ký cá biệt: VT20213988

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428