Thông báo tài liệu mới số 04/2023
28/04/23 11:21AM
Giới thiệu các sách chuyên ngành hiện có tại thư viện

1. Giáp xác chân chèo (Copepoda) ký sinh trên cá ở Việt Nam. / Hà Duy Ngọ. - H.: Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 316 tr., 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nghiên cứu giáp xác ký sinh và ký sinh trùng trên cá; đặc điểm cơ bản về hình thái học của các nhóm giáp xác chân chèo ký sinh trên cá; phân loại giáp xác chân chèo (Arthropoda copepada) ký sinh trên cá ở Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20236147

2. Xâm nhập mặn vùng ven biển lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và các giải pháp kiểm soát. / . - H.: Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 345 tr.,24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về xâm nhập mặn tài nguyên nước vùng ven biển. Trình bày thực trạng xâm nhập mặn nguồn nước khu vực ven biển lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn. Đề xuất các giải pháp thích ứng với xâm nhập mặn khu vực ven biển lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn.

Đăng ký cá biệt: VV20236148

3. Ghi nhận thêm các loài thân mềm phổ biến (Gastropoda và Bivalvia) ở ven biển, ven đảo Việt Nam. / . - H.: Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 348 tr., 24 cm

Tóm tắt: Trình bày phương pháp thu thập, bảo quản và định loại mẫu vật ốc và hai mảnh vỏ; hệ thống phân loại, hình thái vỏ và các thuật ngữ được sử dụng (systematics, shell morphology and terms); ghi nhận thêm về những loài ốc và hai mảnh vỏ phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20236150

4. Rong biển quần đảo Trường Sa. / Đàm Đức Tiến. - H.:Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021. - 295 tr., 24 cm

Tóm tắt: Trình bày lược sử nghiên cứu về rong biển tại quần đảo Trường Sa, tên khoa học, đặc điểm sinh học và phân bố của gần 200 loài rong biển, trong đó có 8 loại khuẩn Lam, 106 rong Đỏ, 27 loài rong Nâu, 59 loài rong Lục

Đăng ký cá biệt: VV20236151

5. Những bộ, họ cá quý hiếm và giá trị kinh tế ở biển Đông và Tây Nam Việt Nam-Osmeriformes, Stomiiformes, Ateleopodiformes, Aulopiformes, Myctophiformes, Perciformes (một phần). / Nguyễn Khắc Hường. - H.:Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 255 tr., 24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử nghiên cứu, đặc điểm hình thái, đặc trưng địa động vật, đặc trưng phân bố, giá trị kinh tế, nguồn lợi và hiện trạng khu hệ cá biển Việt Nam. Thông tin về đặc điểm sinh học bộ cá gai, bộ cá miệng rộng, bộ cá Ateleop Ateleopodiformes, bộ cá Aolop Aulopiformes, bộ cá đèn lồng, bộ cá vược,... Phụ lục là bảng tra cứu tên khoa học và tên Việt cho các loài cá quý hiêm và có giá trị kinh tế ở biển Việt Nam

Đăng ký cá biệt: Vv20236157

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428