Thông báo tài liệu mới số 04/2024
23/05/24 11:25AM
Giới thiệu các sách chuyên ngành mới về Thư viện

1. Cẩm nang hướng dẫn quản lý sản xuất và chế biến tre theo tiêu chuẩn bền vững. /.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 126 tr., 29 cm

Tóm tắt: Nêu những hiểu biết chung về quản lý rừng bền vững. Trình bày kỹ thuật sản xuất tre theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC) và kỹ thuật quản lý chuỗi hành trình sản phẩm trong nhà máy, xướng chế biến tre theo tiêu chuẩn của FSC.

Đăng ký cá biệt: VT20233995

2. Sổ tay hướng dẫn xây dựng và vận hành liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao./ Trần Thị Thanh Nhàn. - H.: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, 2023. - 73 tr., 29 cm

Tóm tắt: Cuốn sổ tay cung cấp tài liệu hướng dẫn các hộ gia đình, hợp tác xã (HTX), tổ nhóm nông dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương và đơn vị khác nắm được mục tiêu, nội dung, hoạt động cũng như vai trò, trách nhiệm và cách triển khai, vận hành liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao. Nội dung bao gồm một số khái niệm, nguyên tắc chung trong liên kết chuỗi giá trị; hướng dẫn xây dựng liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao; hướng dẫn vận hành liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao; các biểu mẫu sử dụng trong xây dựng, vận hành liên kết chuỗi giá trị cà phê chất lượng cao.

Đăng ký cá biệt: VT20243998

3. Hội thảo quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 21 tại Trường Đại học Đông Á, Thành phố Đà Nẵng ngày 22/7/2022. / . - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 272 tr., 27cm

Tóm tắt: Tập hợp các công trình nghiên cứu bệnh hại thực vật tại các nhà khoa học tại các trường đại học và các viện nghiên cứu trong cả nước. Các nghiên cứu công bố làm rõ tác nhân và nguy cơ gây bệnh thực vật và các phòng trị các bệnh hại thực vật hại phổ biến hiện nay.

Đăng ký cá biệt: VT20244000

4. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản. / . - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 390 tr., 29 cm

Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu mới của các nhà khoa học, các nhà quản lý Việt Nam công tác trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông sản. Nội dung bao gồm 44 bài tham luận giới thiệu một số các công nghệ, thiết bị tiên tiến đã được nghiên cứu và áp dụng trong lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản.

Đăng ký cá biệt: VT20244001

 

5. Sổ tay hướng dẫn quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao. / Trần Thị Thanh Nhàn. - H.: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, 2023. - 72 tr., 29 cm

Tóm tắt: Nêu một số khái niệm và quy định pháp lý về nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao. Trình bày hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao. Đưa ra các tiêu chí sản phẩm cà phê nhân điều kiện mang nhãn hiệu chứng nhận. Giới thiệu các quy định quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cà phê Việt Nam chất lượng cao.

Đăng ký cá biệt: VT20243999

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429