HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 183
  • Tổng lượt truy cập: 12.159.672
Thông báo tài liệu mới số 05/2022
31/05/22 04:07PM
Giới thiệu các tài liệu chuyên ngành


 1. Đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu Biển Đông./. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 348 tr., 24 cm

Tóm tắt: Tổng quan về đặc điểm tự nhiên, lịch sử nghiên cứu cấu trúc địa chất và các nguồn dữ liệu trong khu vực nước sâu Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông. Trình bày đặc điểm cấu trúc kiến tạo khu vực Tây và Tây Nam trũng sâu biển Đông. Đưa ra bản đồ phân vùng dự báo tiềm năng khoáng sản từ tích hợp thông tin khu vực nước sâu Tây và Tây nam trũng sâu biển Đông.

Đăng ký cá biệt: VT20213978

2. Những loài ốc (Mollusca: Gastropoda) phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam. / Đỗ Văn Tứ. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 478 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu trai, ốc biển Việt Nam. Trình bày hệ thống phân loại sử dụng và hình thái vỏ với các thuật ngữ. Giới thiệu 225 loài ốc phổ biến ở ven biển, ven đảo Việt Nam và đưa ra những nhận định chung về khu hệ thân mềm ở ven biển, ven đảo Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VT20213979

3. Cấu trúc kiến tạo và địa động lực rìa lục địa miền Trung Việt Nam. / . - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 318 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Nêu đặc điểm địa hình-địa mạo và địa chất rìa lục địa miền Trung Việt Nam. Phân tích cấu trúc địa chất rìa lục địa miền Trung Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VT20213980

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu WEBGIS quản lý môi trường biển đảo vùng quần đảo Trường Sa- H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019.- 299 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu biển. Nêu hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu WEBGIS. Phân tích đặc điểm môi trường, địa chất, động lực biển và hệ thực vật biển khu vực Trường Sa. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu biển WEBGIS khu vực Trường Sa lục địa miền Trung Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VT20213981

5. Tài nguyên nước dưới đất: Mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau. / Nguyễn Văn Hoàng. - H.: Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019. - 349 tr., 24 cm.

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về các các vấn đề khai thác nước dưới đất ven biển và đánh giá đặc thù xâm nhập mặn dưới đất các tầng chứa nước khu vực ven biển tại Việt Nam và trên thế giới. Trình bày đặc điểm, hiện trang nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau. Giới thiệu mô hình chuyển động và mô hình phân tử hữu hạn lan truyền mặn nước dưới đất tầng chứa nước QP2-3 khu vực tỉnh Cà Mau. Phụ lục tài liệu là biểu tổng hợp khai thác nước dưới đất theo từng khu vực tỉnh Cà Mau, dữ liệu đầu vào mô hình chuyển động nước dưới đất, kết quả hiệu chỉnh mô hình chuyển động nước, lưu lượng khai thác dự báo tại các xã phường tỉnh Cà Mau theo tỷ lệ tăng dân số, kết quả xác định trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt theo ô lưới.

Đăng ký cá biệt: VT20213982

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

TRANG CHỦ