Thông báo tài liệu mới số 06/2023
29/06/23 09:54AM
Giới thiệu tài liệu chuyên ngành nông nghiệp hiện có

1. Đặc điểm sinh học, di truyền và bảo tồn lợn rừng Tây Nguyên. / Hoàng Nghĩa Sơn. - H.:Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 261 tr.,24 cm

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm phân loại và sinh học, sinh thái của lợn rừng. Đưa ra những khái niệm cơ bản về nghiên cứu sinh học phân tử phát sinh loài lợn rừng. Nêu những đặc điểm di truyền và tiến hoá của lợn rừng Tây Nguyên; một số kỹ thuật thuần hoá, nuôi dưỡng và phòng trị bệnh lợn rừng. Giới thiệu kết quả nghiên cứu bảo tồn lợn rừng trong điều kiện phòng thí nghiệm và ngoài tự nhiên.

Đăng ký cá biệt: VV20236149

2. Công nghệ vi sinh ứng dụng. / Vương Đình Đước. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 255 tr.,24 cm

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của công nghệ vi sinh ứng dụng và những ứng dụng của công nghệ vi sinh vào các lĩnh vực nông nghiệp, tổng hợp các protein đơn bào, các axit amin, các enzym sinh học; thực hiện các quá trình lên men cho các đối tượng thực phẩm như thịt, cá, rau quả để tạo ra các sản phẩm thương phẩm dùng trong đời sống hàng ngày, đồng thời cung cấp nhiều kiến thức về xử lý chất thải giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ vi sinh.

Đăng ký cá biệt: VV20236154 

3. Đặc điểm sinh học, kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cầu gai. / Hứa Thái Nhân. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 120 tr.,24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu loài cầu gai: đặc điểm sinh học; hiện trạng khai thác và nuôi; dinh dưỡng và thức ăn; kỹ thuật sản xuất giống; kỹ thuật nuôi; một số hình ảnh các loài cầu gai

Đăng ký cá biệt: VV20236160 

4. Cách trồng giống sen lấy hạt. / Nguyễn Phước Tuyên. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 39 tr., 21 cm

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm sinh thái và nguồn gốc; giá trị dinh dưỡng và y học; vị trí, giá trị, đất trồng và thời gian sinh trưởng của cây sen; kỹ thuật canh tác; kỹ thuật sơ chế hạt sen và sơ chế trà tim sen.

Đăng ký cá biệt: VV20236161 

5. Cách trồng hoa lan hồ điệp chất lượng cao. / Nguyễn Văn Tiến. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 59 tr., 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số yêu cầu ngoại cảnh đối với cây lan hồ điệp; kỹ thuật nhà lưới, nhà kính, thiết bị và vật liệu nuôi trồng lan hồ điệp; kỹ thuật trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại; kỹ thuật thu hái, bao gói, vận chuyển và ghép cây lan hồ điệp.

Đăng ký cá biệt: Vv20236170

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428