Thông báo tài liệu mới số 07/2022
14/08/23 04:12PM
Giới thiệu sách chuyên ngành về Nông nghiệp tại Thư viện

1. Cách chăn nuôi giống vịt chuyên thịt CT. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 43tr., 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về giống vịt chuyên thịt CT. Trình bày hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh thú y phòng bệnh trong chăn nuôi vịt chuyên thịt CT.

Đăng ký cá biệt: VV20236162

2. Cách nuôi giống vịt chuyên thịt SD. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 39 tr., 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về giống vịt chuyên thịt SD. Trình bày hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh trong nuôi giống vịt chuyên thịt SD.

Đăng ký cá biệt: VV20236174

3. Cách nuôi giống ngan V7.- H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 39 tr., 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về giống ngan V7. Trình bày hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh trong nuôi giống ngan V7.

Đăng ký cá biệt: VV20236172

4. Cách nuôi giống ngan VS.- H.:Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 39 tr., 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu giống ngan VS. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh trong nuôi giống ngan VS.

Đăng ký cá biệt: Vv20236173

5. Hợp tác-liên kết trong sản xuất nông nghiệp. /Lê Thị Hồng Phương. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 144 tr., 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh, nhu cầu, lý thuyết, vai trò, phương pháp tiếp cận và đánh giá trong hợp tác-liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Đăng ký cá biệt: VV20236159

 

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429