Thông báo tài liệu mới số 08/2021
30/08/21 04:55PM
Giới thiệu các tài liệu về thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

1. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2019 (Bản tóm tắt). / . - H.:Nxb. Tài chính, 2020. - 125 tr., 17 cm

Tóm tắt: Cập nhật các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 1995 đến 2019 và các số liệu xuất khẩu, nhập khầu khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2019. Phụ lục là thông tin vắn tắt về phương pháp và nghiệp vụ thống kê

Đăng ký cá biệt: TK20210436

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Bộ Nông nghiệp và PTNT. /. - H.:, 2020. - 99 tr., 30cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 28/12/2020, bao gồm 125 chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp; trồng trọt; bảo vệ thực vật; chăn nuôi; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi; phòng chống thiên tai; chế biến nông lâm thủy sản; quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; kinh tế và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đầu tư, xây dựng công trình; giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ; khuyến nông, hợp tác quốc tế; chi phí sản xuất, giá cả thị trường, xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản; doanh nghiệp nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản

Đăng ký cá biệt: TK20210438

3. Niên giám thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2019/ Bộ Nông nghiệp và PTNT./.-H.: Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 458 tr., 30cm

Tóm tắt: Thu thập các số liệu theo chuỗi từ năm 2011-2018, sơ bộ năm 2019 của cả nước, các vùng và các địa phương, sắp xếp theo 17 nhóm gồm: một số chỉ tiêu tổng hợp, đất nông nghiệp, trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai, quản lý và xây dựng công trình, xuất nhập khẩu, phát triển nông thôn, đào tạo, khuyến nông, hợp tác quốc tế và số liệu tham khảo các nước ASEAN

Đăng ký cá biệt: TK20210437

4. Chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Bộ Nông nghiệp và PTNT. / . - H.:, 2020. - 370 tr., 30cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung thông tư 17/2020/TT-BNNPTNT ban hành quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 28/12/2020, bao gồm danh mục, mẫu báo cáo, biểu số liệu, ...

Đăng ký cá biệt: TK20210439

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428