Thông báo tài liệu mới số 08/2022
31/08/22 04:55PM
Giới thiệu một số sách thống kê

1. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam 2021. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2021. - 490 tr.,27cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển hợp tác xã tại Việt Nam đến năm 2019. Tổng quan kết quả phát triển hợp tác xã Việt Nam năm 2019 và và giai đoạn 2016-2019. Đề xuất một số giải pháp phát triển hợp tác xã như cơ chế, chính sách; thị trường, lao động, đổi mới cơ chế hoạt động. Giới thiệu hệ thống biểu đồ xếp hạng mức độ phát triển hợp tác xã của các địa phương. Tập hợp hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 của toàn quốc và tại địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20213970

2. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2021. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2021. - 572tr.,27cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. Tổng quan kết quả phát triển doanh nghiệp Việt Nam và giai đoạn 2016-2020. Trình bày một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tốt năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 như số lượng doanh nghiệp, lao động doanh nghiệp, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận của doanh nghiệp và một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả. Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp. Tập hợp hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2020 và giai đoạn 2016-2020 của toàn quốc và tại địa phương

Đăng ký cá biệt: VT20213971

3. Niên giám thống kê 2020. / . - H.:Nxb. Thống kê, 2021. - 1055 tr.,25cm

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Bên cạnh đó, nội dung còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.

Đăng ký cá biệt: TK20210441

4. Niên giám thống kê hải quan về hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2019 (Bản tóm tắt). / . - H.:Nxb. Tài chính, 2021. - 125 tr.,17 cm

Tóm tắt: Cập nhật các số liệu phản ánh khái quát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ năm 1995 đến 2020 và các số liệu xuất khẩu, nhập khầu khẩu hàng hóa với các nước đối tác thương mại, các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu riêng trong năm 2020. Phụ lục là chú giải vắn tắt phương pháp và nghiệp vụ thống kê

Đăng ký cá biệt: TK20210442

5. Số liệu kinh tế - xã hội các quốc gia thành viên ASEAN giai đoạn 2010 - 2017./. - H.:Nxb. Thống kê, 2020. - 508 tr.

Tóm tắt: Tổng quan tình hình kinh tế xã hội ASEAN giai đoạn 2010-2017. Đưa ra giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê. Trình bày số liệu thống kê kinh tế-xã hội các quốc gia thành viên ASEAN và xếp hạng các quốc gia thành viên theo một số chỉ tiêu cơ bản. Trình bày các số liệu về tình hình kinh tế-xã hội của từng quốc gia thành viên.

Đăng ký cá biệt: TK20210444

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428