Thông báo tài liệu mới số 08/2023
11/09/23 08:09AM
Giới thiệu sách chuyên ngành hiện có tại thư viện

1. Cách nuôi lươn trong bể không bùn / Phạm Văn Khánh. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 47 tr., 21 cm

Tóm tắt: Đưa ra một số vấn đề nuôi lươn hiện nay. Trình bày kỹ thuật nuôi lươn trong bể không bùn gồm: xây dựng bể nuôi, giá thể nuôi, kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh, ,…

Đăng ký cá biệt: VV20236163

2. Cách nuôi cà cuống / La Thanh Tùng. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 51 tr., 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu hình thái, cấu tạo và đặc điểm sinh học của cà cuống. Trình bày kỹ thuật nuôi cà cuống (gồm môi trường, khí hậu, thức ăn, nguồn giống, chăm sóc, thu hoạch,…).

 Đăng ký cá biệt: VV20236164

3. Cách nuôi Ốc Nhồi (ốc bươu) / Phạm Văn Khánh. - H.:Nxb.Nông nghiệp, 2021.- 55 tr., 21 cm

Tóm tắt: Nêu một số đặc điểm sinh học và đặc điểm sống của ốc nhồi. Trình bày kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ốc nhồi.

Đăng ký cá biệt: VV20236165

4. Cách nuôi cá lóc thịt. / Phạm Văn Khánh. - H.: Nxb.Nông nghiệp, 2021. - 47 tr., 21 cm

Tóm tắt: Nêu một số đặc điểm sinh học các loài cá lóc đang nuôi phổ biến. Trình bày kỹ thuật sản xuất giống, kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho cá lóc.

Đăng ký cá biệt: VV20236166

5. Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới/ Lê Hưng Quốc. -H.:Nxb. Nông nghiệp, 2023. - 219 tr., 21 cm

Tóm tắt: Lược sử Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 1946-2022. Trình bày một số vấn đề kinh tế vĩ mô và nông nghiệp, một số ý kiến về nghị quyết "Tam nông", quá trình giá trị gia tăng cho hạt gạo Việt Nam, phát triển ngành hàng khí sinh học bền vững và những giải pháp giảm khí phát thải, nâng cao chất lượng và tổ chức lại chuỗi giá trị lúa gạo, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nông nghiệp thương mại điện tử, nông sản sạch, kịch bản nông nghiệp 4.0, nông sản hữu cơ,....

Đăng ký cá biệt: VV20236179

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429