Thông báo tài liệu mới số 09/2021
01/10/21 09:15AM
Giới thiệu sách chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

1. Sổ tay hướng dẫn bố trí hệ thống thoát nước và tưới tiết kiệm nước cho cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. / Đoàn Doãn Tuấn. - H.: Tổng cục Thủy lợi, 2020. - 54 tr., 21 cm

Tóm tắt: Đây là sản phẩm được biên soạn dựa trên đề tài “Nghiên cứu thiết kế hệ thống thoát nước bề mặt và kỹ thuật tưới nước tiết kiệm góp phần khống chế bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ”, đã được Tổng cục Thủy lợi thẩm định và ban hành tại Quyết định số 418/QĐ-TCTL-KHCN ngày 03/9/2010. Tài liệu dành cho các địa phương vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong sản xuất hồ tiêu đối với công tác thiết kế xây dựng hệ thống tưới và tiêu thoát nước gồm: thiết kế, xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt; thiết kế, xây dựng hệ thống tưới phun mưa; thiết kế xây dựng hệ thống toát nước bề mặt áp dụng với các vườn trồng hồ tiêu có độ dốc < 12°; và vườn hồ tiêu trồng thuần, cây trụ sống.

Đăng ký cá biệt: VV20216122

2. Sổ tay hướng dẫn mẫu hợp đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. / . - H.:Tổng cục Thủy lợi, 2020. - 65 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn mẫu hợp đồng đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định của Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả khai thác công trình, chống xuống cấp công trình thủy lợi trên cơ sở tăng cường công tác giám sát của Chủ quản lý công trình thủy lợi và bảo đảm tính tự chủ về tài chính của tổ chức khai thác công trình thủy lợi. Hướng dẫn này áp dụng đối với các chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đăng ký cá biệt: VV20216123

3. Sổ tay hướng dẫn xây dựng tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và cơ chế hoạt động. / Đoàn Doãn Tuấn. - H.:Tổng cục Thủy lợi, 2020. - 62 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tài liệu này hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện thành lập/củng cố, chuyển đổi các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng thành tổ chức thủy lợi cơ sở, liên hiệp các tổ chức thủy lợi cơ sở theo tinh thần của Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 và Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Hướng dẫn này áp dụng đối với các chủ sở hữu công trình thủy lợi; chủ quản lý công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi; tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Đăng ký cá biệt: VV20216124

4. Thủy nông ở vùng khô hạn. / Lê Sâm. - H.:Nông nghiệp, 2020. - 560 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tài liệu là tập hợp một số kết quả chính của Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán, sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung Bộ”. Giới thiệu tổng quan tình hình khô hạn ở trong và ngoài nước, đặc biệt chú ý hiện tượng hạn hán, hoang mạc hóa, sa mạc hóa, cát nhảy, cát bay đang có nguy cơ uy hiếp ở các tỉnh Nam Trung Bộ (tập trung nhiều ở Ninh Thuận và Bình Thuận). Trên cơ sở tiếp cận vùng khô hạn, đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật sử dụng tổng hơp nguồn nước để phòng và chống hạn trước mắt cũng như lâu dài, giới thiệu các mô hình khai thác, sử dụng nước trực tiếp đến mặt ruộng trên các vùng khô hạn, thực nghiệm xây dựng chế độ tưới cho một số cây trồng cạn điển hình vùng khô hạn Nam Trung Bộ.

Đăng ký cá biệt: VV20216125

5. Kỹ thuật chăn nuôi vịt (Sách chuyên khảo). / Bùi Hữu Đoàn. - H.:Nông nghiệp, 2020. - 328 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tổng quan tình hình chăn nuôi vịt trên thế giới và Việt Nam giai đoạn 2000-2013. Giới thiệu quá trình thuần hóa và một số đặc điểm, tập tính của các giống vịt. Phân tích chất lượng của thịt vịt và trứng vịt. Tìm hiểu nhu cầu năng lượng, protein và đề xuất mức dinh dưỡng trong nuôi vịt. Trình bày định hướng và kết quả công tác chọn giống, nhân giống cho một số giống vịt ở nước ta. Đưa ra các hệ thống chăn nuôi vịt trên thế giới và Việt Nam. Đồng thời chi tiết các yêu cầu, đặc điểm chăn nuôi cho giống vịt nuôi lấy thịt, giống vịt nuôi lấy trứng, giống vịt sinh sản và vịt trời.

Đăng ký cá biệt: VV20216126

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428