Thông báo tài liệu mới số 09/2023
20/10/23 10:44AM
Giới thiệu tài liệu chuyên ngành hiện có tại Thư viện

1. Cách trồng, chăm sóc các loại hoa cúc cắt cành. / Nguyễn Thế Nhuận. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2021. - 39 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh và quy trình áp dụng đối với các loại hoa cúc cắt cành. Hướng dẫn về tiêu chuẩn cây giống, chuẩn bị đất, kỹ thuật trồng, phân bón và cách bón phân, tưới nước, tỉa nụ, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch.

Đăng ký cá biệt: VV20236167

2. Cách trồng hoa lily. / Đặng Văn Đông. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 64 tr., 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu đặc tính thực vật học và điều kiện sinh thái của hoa lily. Tìm hiểu phân loại giống và một số giống lily đang được trồng ở Việt Nam. Giới thiệu nhà lưới và các thiết bị cho sản xuất hoa lily. Trình bày kỹ thuật trồng và phòng trừ sâu bệnh; thu hoạch và bảo quản hoa lily.

Đăng ký cá biệt: VV20236168

3. Cách dùng Etylen trong sản xuất rau, hoa, quả. / Nguyễn Quang Thạch. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 63 tr.,21 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu chung về hoocmon thực vật và về Etylen. Tìm hiểu những ứng dụng của Etylen trong sản xuất nông nghiệp. Trình bày các phương thức sử dụng các chất kháng Etylen trong sản xuất và bảo quản sản phẩm rau hoa quả.

Đăng ký cá biệt: VV20236169

4. Cách nuôi giống gà hướng trứng HA. /.- H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 39 tr., 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu giống gà lông màu hướng trứng HA. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh trong nuôi gà hướng trứng HA

Đăng ký cá biệt: VV20236175

 

5. Cách nuôi giống gà lông màu hướng thịt TN. /. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2022. - 43 tr., 21 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu giống gà lông màu hướng thịt TN. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh trong nuôi gà lông màu hướng thịt TN.

Đăng ký cá biệt: Vv20236176

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245429