Thông báo tài liệu mới số 10/2021
27/10/21 04:49PM
Giới thiệu các ấn phẩm xuất bản của nhà xuất bản Nông nghiệp mới về thư viện

1. Danh lục cây thuốc quanh ta. / Ngô Trực Nhã. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 500 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tài liệu hệ thống sắp xếp. các loài cây được sắp xếp trong từng họ, lớp thuộc các ngành từ Nấm nang, Nấm đảm, Tảo đỏ, Tảo nâu, Tảo lục, Thông đất, Quyết lá thông, Cỏ tháp bút, Dương xỉ, Thông, Tuế, Dây gắm và Ngọc lan… Các loài cây trong họ được sắp xếp theo vần tiếng Latin được thể hiện theo trình tự: tên khoa học kèm tên tiếng Việt, tên khác, dạng sống và sinh thái, phân bố, bộ phận dùng, tính vị và hiệu dụng

Đăng ký cá biệt: Vv20216127

2. Một trăm ba mươi câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà. / Lê Văn Năm. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 450 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tài liệu được tái bản và bổ sung thêm so với ấn bản năm 2004. Tập hợp 130 câu hỏi đáp chia theo các chủ đề: Chăn nuôi, Thú y (phòng trị bệnh nói chung, bệnh do virus, bệnh do vi khuẩn, bệnh do ký sinh trùng, bệnh do nấm, bệnh do dinh dưỡng và một số bệnh khác).

Đăng ký cá biệt: Vv20216128

3. Sử dụng chế phẩm thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà. / Lã Văn Kính. - H.: Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 224 tr.,21 cm

Tóm tắt: Đây là kết quả nghiên cứu chiết xuất từ các loài thực vật có trong nước và ứng dụng các loại thảo dược trong chăn nuôi lợn và gà ở các vùng sinh thái trong cả nước từ 2003 đến 2016. Phân tích việc thay thế kháng sinh bằng thảo dược và các tác dụng của thảo dược. Giới thiệu một số thảo dược có thể sử dụng trong chăn nuôi. Trình bày nguyên lý, phương pháp, quy trình và tiêu chuẩn chiết xuất cao thảo dược và bào chế chế phẩm thảo dược. Đưa ra tác dụng của chế phẩm thảo dược trên lợn và gà

Đăng ký cá biệt: Vv20216129

4. Cây sơn và cây chè đắng: kỹ thuật trồng và chăm sóc. / Đinh Thái Hoàng. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2020. - 92 tr.,21 cm

Tóm tắt: Cây sơn và cây chè đắng là cây công nghiệp đặc sản, mang tính đặc trưng và là cây trồng thế mạnh chỉ có ở các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Tài liệu cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết cho người nông dân có thể áp dụng trong trồng trọt, chăm sóc và phát triển rộng rãi cây sơn và cây chè đắng ở Việt Nam với thông tin về giá trị kinh tế, cơ sở sinh vật học, kỹ thuật nhân giống và trồng trọt sinh thái

Đăng ký cá biệt: Vv20216130

5. Sinh thái học ứng dụng. / Vũ Thị Quyền. - H.:Nông nghiệp, 2020. - 120 tr.,21 cm

Tóm tắt: Nêu cơ sở lý luận của sinh thái học. Trình bày định nghĩa, đặc điểm, cấu trúc, lịch sử và sự tiến hóa hệ sinh thái, hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đô thị, sinh thái học cảnh quan. Khái quát về thực vật làm cảnh và ứng dụng cảnh quan trong nông nghiệp

Đăng ký cá biệt: Vv20216131

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428