Thông báo tài liệu mới số 11/2021
30/11/21 08:53AM
Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật hiện có tại thư viện

1. Công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, ban ngành. / Nguyễn Thị Phương Thảo. - H.:Nxb.Hồng Đức, 2020. - 283 tr.,21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 gồm 20 chương với 170 điều, Pháp lệnh Cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 và văn bản hướng dẫn thi hành công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, ban ngành và quy định trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiết hại đối với môi trường

Đăng ký cá biệt: PL20211156

2. Các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp-Những điều cần biết. / Phạm Thị Minh Nguyệt. - H.: Nxb.Hồng Đức, 2020. - 295 tr.,21 cm

Tóm tắt: Tổng hợp những chính sách về thuế giá trị gia tăng theo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. Tổng hợp những chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 01 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng hợp các loại thuế phải nộp khác trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như lệ phí môn bài, thuế thu nhập cá nhân và một số loại thuế khác dựa theo đặc điểm của từng doanh nghiệp

Đăng ký cá biệt: PL20211151

3. Sổ tay quản lý an toàn thực phẩm. /Nguyễn Thị Xuân. - H.: Hồng Đức, 2020. - 283 tr.,21 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu Luật An toàn thực phẩm số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm. Đồng thời giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan quy định về vi chất dinh dưỡng và phụ gia trong chế biến, đóng gói thực phẩm; về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh; quy trình thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm

Đăng ký cá biệt: PL20211152

4. Hỏi đáp pháp luật về đất đai, nhà ở. / Lê Thiệu Dũng. - H.: Hồng Đức, 2020. - 279 tr.,21 cm

Tóm tắt: Quản lý đất đai là quá trình đảm bảo theo luật pháp cho việc sử dụng, phát triển quỹ đất, khai thác lợi nhuận thu được từ đất và giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến đất đai. Nội dung tài liệu tập hợp các câu hỏi đáp về các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai và nhà ở; về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; về nghĩa vụ tái chính khi sử dụng đất đai, nhà ở

Đăng ký cá biệt: PL20211153

5. Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng và bộ mẫu hợp đồng thông dụng nhất. / Đặng Ý My. - H.: Nxb. Hồng Đức, 2020. - 271 tr.,21 cm.

Tóm tắt: Soạn thảo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu của công việc, đảm bảo các yêu cầu pháp lý mang tính quan trọng trong quá trình thực hiện hơp đồng. Tài liệu nêu lên những vấn đề cần thiết khi soạn thảo hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao đồng (bao gồm cả vấn đề hình thức và nội dung). Đồng thời cũng đưa ra những vấn đề cần biết về thực hiện, sửa đổi và chấm dứt hợp đồng. Tài liệu cũng trích giới thiệu các mẫu hợp đồng thông dụng hiện nay như hợp đồng lao động, hợp đồng giao dịch nhà ở và đất đai, hơp đồng trong giao dịch dân sự, hợp đồng bán đấu giá và đấu thầu, hợp đồng vay hoặc tín dụng, hợp đồng xây dựng.

Đăng ký cá biệt: PL20211154

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428