Thông báo tài liệu mới số 11/2022
01/12/22 08:48AM
THÔNG BÁO DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ NÔNG NGHIỆP

Số hiệu

Tên tiêu chuẩn

Số trang

TCVN 4118:2021

Công trình thủy lợi. Hệ thống dẫn, chuyển nước. Yêu cầu thiết kế

142

TCVN 8637:2021

Công trình thủy lợi. Máy bơm nước. Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu

36

TCVN 11570-3:2017

Giống cây lâm nghiệp. Cây giống keo. Phần 3: Keo lá mềm và keo lá tràm

19

TCVN 13263-1:2020

Phân bón. Phần 1: Xác định hàm lượng vitamin A bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

18

TCVN 13263-2:2020

Phân bón. Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

24

TCVN 13263-3:2020

Phân bón. Phần 3: Xác định hàm lượng vitamin C bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

14

TCVN 13263-4:2020

Phân bón. Phần 4: Xác định hàm lượng vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

15

TCVN 13263-5:2020

Phân bón. Phần 5: Xác định hàm lượng nhóm AUXIN bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

25

TCVN 13263-6:2020

Phân bón. Phần 6: Xác định hàm lượng nhóm GIBBERELLIN bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

16

TCVN 13263-7:2020

Phân bón. Phần 7: Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

11

TCVN 13263-8:2020

Phân bón. Phần 8; Xác định hàm lượng Bo hòa tan trong axit bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

11

TCVN 13263-9:2020

Phân bón. Phần 9: Xác định độ pH

9

TCVN 13263-10:2020

Phân bón. Phần 10: Xác định tỷ trọng

8

TCVN 13263-11:2021

Phân bón. Phần 11: Xác định hàm lượng CHITOSAN bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

11

TCVN 13263-12:2021

Phân bón. Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua hóa)

10

TCVN 13263-13:2021

Phân bón. Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

10

TCVN 13263-14:2021

Phân bón. Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

10

TCVN 13263-15:2021

Phân bón. Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ  phát xạ ngọn lửa

11

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428