Thông báo tài liệu mới số 12/2021
29/12/21 03:13PM
Giới thiệu một số tài liệu hiện có tại Thư viện

1. Sách trắng Hợp tác xã Việt Nam 2020. / . - H.: Nxb. Thống kê, 2020. - 474 tr.,27 cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển hợp tác xã và tổng quan thực trạng phát triển hợp tác xã Việt Nam trước năm 2018, năm 2018, giai đoạn 2016-2019. Đề xuất một số giải pháp phát triển hợp tác xã như cơ chế, chính sách; thị trường, lao động, đổi mới cơ chế hoạt động trong tình hình mới. Giới thiệu hệ thống biểu đồ xếp hạng mức độ phát triển hợp tác xã của các địa phương hiện nay. Tập hợp hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển hợp tác xã năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 của toàn quốc và tại địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20213965

2. Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020. / . - H.:Nxb. Thống kê, 2020. - 580 tr.,27 cm

Tóm tắt: Nêu bối cảnh phát triển doanh nghiệp và tổng quan hiện trạng phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2016-2019. Phân tích một số nét chủ yếu về mô hình doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2019 như loại hình, lao động, nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận và một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam trong tình hình mới. Giới thiệu hai bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 của toàn quốc và tại địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20213966

 

3. Thời cuộc và trách nhiệm. / Bùi Sỹ Lợi. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019. - 750 tr.

Tóm tắt: Tập hợp 83 bài nghiên cứu, bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn báo chí của TS. Bùi Sỹ Lợi về các vấn đề xã hội như lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, y tế, dân số, an sinh xã hội, bình đẳng giới, giáo dục, phòng; chống tệ nạn xã hội.

Đăng ký cá biệt: VV20216142

 

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công. / . - H.:Nxb. Tài chính, 2019. - 879 tr.

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu nội dung về Luật Quản lý nợ công, Nghị định của Chính phủ về quản lý nợ công và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý nợ công. Tài liệu thông tin về quy định cấp, quản lý bảo lãnh Chính phủ, quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ, quản lý nợ của chính quyền địa phương; mua lại và hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương,…

Đăng ký cá biệt: PL20211157

 

5. Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân. / Nguyễn Thị Quế Anh. - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2020. - 471 tr.,

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các chuyên gia luật học và kinh tế bàn về môi trường pháp lý trong thúc đẩy phát triển kinh tế tự nhân. Đồng thời, đề xuất và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kinh tế tư nhân tại Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VV20216143

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428