Thống báo tài liệu mới số 6/2022
05/07/22 04:13PM
Giới thiệu các sách về công nghệ thông tin giúp duy trì và bảo đảm an ninh mạng Internet

1. Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng cho người dùng máy tính. / Hoàng Thành Nam. - H.: Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2020. - 260 tr., 21 cm.

Tóm tắt: Tìm hiểu về các hình thức tấn công mạng công nghệ thông tin như mã độc, hacker, nguy cơ lây nhiễm mã độc và mất an toàn thông tin cho người sử dụng mạng xã hội. Đưa ra các nguyên tắc cơ bản đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng. Trình bày cách bảo vệ máy tính, điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi và mạng xã hội của người sử dụng.

Đăng ký cá biệt: NV20210197

2. An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội. / Phạm Duy Trung. - H.: Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2020. - 199 tr., 21 cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về mạng xã hội và một số vấn đề về an toàn mạng xã hội, bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội. Đưa ra nguy cơ gây mất an toàn mạng xã hội và giải pháp phòng ngừa. Trình bày cách xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn mạng xã hội.

Đăng ký cá biệt: NV20210198

3. An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. / Trần Văn Hoà. - H.: Nxb. Thông tin và Truyền thông, 2020. - 307 tr., 24 cm

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tình hình an ninh mạng ở Việt Nam và trên thế giới trong thời gian qua, tài liệu đã khái quát các nguy cơ hiện hữu với các phương thức, thủ đoạn, công nghệ hoạt động xâm phạm an ninh mạng, từ đó đưa ra phương pháp bảo vệ hệ thống mạng và các thiết bị đầu cuối, cũng như một số giải pháp thu thập thông tin, tìm dấu vết truy cập, tấn công, âm nhập vào các thiết bị IoT, cơ sở dữ liệu, máy tính, thiết bị di động để phòng ngừa và xử lý các cuộc tấn công trên không gian mạng, bảo đảm an ninh mạng

Đăng ký cá biệt: NV20210199

4. Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020-Chuyển đổi số khởi đầu khát vọng cho một thập kỷ hành động (DTT2020). / . - H.: Nxb. Thông tin và Truyền Thông, 2021. - 70 tr.

Tóm tắt: Báo cáo cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020, tập trung vào hai khối: Khối các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và khối các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cấu trúc báo cáo gồm hai chương, chương 1 cung cấp các chỉ số và tiêu chi đánh giá tình hình chuyển đổi số tại các đơn vị, chương 2 đánh giá tổng quan về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước trong 10 năm qua và định hướng trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, báo cáo còn có thêm hai phụ lục: Phụ lục A trình bày cấu trúc DTI 2020 và phụ lục B trình bày phương pháp đánh giá.

Đăng ký cá biệt: NV20210201

 

5. Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ-Doanh nghiệp-Thư viện (Sách chuyên khảo). / . - H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 786 tr.

Tóm tắt: Nội dung bao gồm 61 bài viết nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn, về các vấn đề lý luận về quản trị tri thức số, quản trị công nghệ, quản trị tổ chức, tìm kiếm tri thức số, khám phá tri thức số, truyền thông tri thức số, sử dụng tri thức số, tích hợp nền tảng tri thức, sáng tạo tri thức, chính phủ số, doanh nghiệp số, thư viện số, đại học số, giáo dục số, xã hội số…

Đăng ký cá biệt: NV20210200

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428