HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 60
  • Tổng lượt truy cập: 11.480.241
Supporting resilient coastal economies in Vietnam: Technical guidance for implementing coastal setback lines=Hỗ trợ nền kinh tế ven biển tăng khả năng chống chịu ở Việt Nam: Hướng dẫn kỹ thuật cho việc Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
06/01/23 11:38AM
Report. World Bank, (2022).
Abstract: Phát triển bền vững toàn diện và thân thiện với môi trường đòi hỏi phải quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà xã hội phụ thuộc vào lâu dài. Trong bối cảnh các nguồn tài nguyên biển và ven biển mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ gia đình và doanh thu cho các quốc gia, điều này ngụ ý cân bằng các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở các vùng biển và ven biển. Thuật ngữ “nền kinh tế xanh” ngày càng được sử dụng để mô tả cách tiếp cận cân bằng này. Đối với các quốc gia ven biển như Việt Nam, tầm quan trọng của kinh tế biển đã quá rõ ràng. Quốc gia này đã sử dụng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các tài sản tự nhiên ở các khu vực gần bờ và ven biển của mình - bao gồm nghề cá, rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước, đầm phá và bãi biển đầy cát - cho du lịch, sản xuất hải sản và kiểm soát các sự kiện khí hậu gây xói mòn và phong hóa. Báo cáo này tập trung vào một vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý tổng hợp vùng ven biển hiệu quả - thiết lập khoảng lùi ven biển. Mục đích của báo cáo này là giúp vận hành các yêu cầu liên quan đến việc thiết lập khoảng lùi ven biển. Công việc tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn thực tế dựa trên kinh nghiệm ở các tỉnh khác nhau=Inclusive and environmentally sound sustainable development requires managing natural resources that societies depend on for the long term. In the context of marine and coastal resources which provide an important source of income for large numbers of households and revenue for countries, this implies balancing the economic, social, and environmental dimensions of the use of the natural resources in marine and coastal areas. The term “blue economy” is increasingly being used to describe this balanced approach. For coastal countries such as Vietnam, the importance of its marine economy is well known. The country has used the goods and services provided by the natural assets in its near-shore and coastal areas – including fisheries, mangroves, wetlands, lagoons, and sandy beaches - for tourism, production of seafood, and controlling climate events that cause erosion and weathering. This report focuses on a critical issue related to effective integrated coastal zone management - establishment of coastal setbacks. The purpose of this report is to help operationalize the requirements associated with establishing coastal setbacks. The work focuses on providing practical guidance drawing on experiences in various provinces.

Fulltext: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37696/P16730708ca58a0710953c0a4a292c46246.pdf
(https://www.proquest.com/reports/supporting-resilient-coastal-economies-vietnam/docview/2755789881/se-2?accountid=28030)
TRANG CHỦ