What Is It Worth? Testing a Practical Approach to Assess and Value Natural Assets in Coastal Areas of Vietnam’s Quang Ninh Province and Tam Giang – Cau Hai Wetland in Thua Thien Hue Province=Giá trị của Tài sản Tự nhiên? Thử nghiệm Phương pháp tiếp cận thực hành Đánh giá và Định giá tài sản tự nhiên ở các vùng ven biển của tỉnh Quảng Ninh và đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
28/02/23 08:57AM
Report. World Bank, (2022).
Abstract:
Phát triển bền vững toàn diện và thân thiện với môi trường đòi hỏi phải quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà xã hội phụ thuộc vào lâu dài. Trong bối cảnh các nguồn tài nguyên biển và ven biển mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho nhiều hộ gia đình và doanh thu cho các quốc gia, điều này ngụ ý cân bằng các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở các vùng biển và ven biển. Thuật ngữ “nền kinh tế xanh” ngày càng được sử dụng để mô tả cách tiếp cận cân bằng này. Đối với các quốc gia ven biển như Việt Nam, tầm quan trọng của kinh tế biển đã quá rõ ràng. Quốc gia này đã sử dụng hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi các tài sản tự nhiên ở các khu vực gần bờ và ven biển của mình - bao gồm nghề cá, rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước, đầm phá và bãi biển đầy cát - cho du lịch, sản xuất hải sản và kiểm soát các sự kiện khí hậu gây xói mòn và phong hóa. Báo cáo này tập trung thử nghiệm một cách tiếp cận thực tế để đánh giá và định giá tài sản tự nhiên ở một số vùng ven biển của Việt Nam. Nội dung của báo cáo được xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh nơi công việc được tiến hành và có liên quan đến việc thu thập dữ liệu sơ cấp (trong thời gian diễn ra dịch COVID). Mục đích của báo cáo này là cung cấp ví dụ thực tế về loại dữ liệu có thể được thu thập và tổng hợp để ước tính phạm vi và giá trị của các tài sản tự nhiên chính và cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định.(Source: https://www.proquest.com/reports/what-is-worth-testing-practical-approach-assess/docview/2755789698/se-2?accountid=28030)