HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 87
  • Tổng lượt truy cập: 12.141.799
Phát triển cây bưởi Diễn: cơ sở lý luận và thực tiễn
30/05/23 10:31AM
TS. Nguyễn Hữu Thọ (Chủ biên) , GS.TS. Nguyễn Xuân Bình , PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng , TS. Nguyễn Văn Hồng. Nxb Thái Nguyên, 2022, 182tr. ISBN: 978-604-350-161-2

Tài liệu có các nội dung chính sau đây:

Chương 1: Tổng quan về cây bưởi và bưởi Diễn (Cơ sở khoa học phát triển bưởi Diễn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nguồn gốc và phân loại bưởi. Phân loại thực vật. Tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi trên thế giới và Việt Nam. Các yếu tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây có múi và cây bưởi. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng các đợt lộc của cây bưởi. Nghiên cứu đặc điểm sinh học cây bưởi Diễn. Những nghiên cứu nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây có múi và cây bưởi liên quan đến phạm vi đề tài. Một số kết luận rút ra từ tổng quan tài liệu);

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu (Địa điểm và vật liệu nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Phương pháp xử lý số liệu);

Chương 3: Kết quả và thảo luận (Đánh giá hiện trạng và xác định yếu tố hạn chế trong sản xuất cây bưởi tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Đặc điểm nông sinh học của giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kĩ thuật đến năng suất, chất lượng giống bưởi Diễn trồng tại Thái Nguyên);

TRANG CHỦ