HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 104
  • Tổng lượt truy cập: 8.261.935
Thông báo tài liệu mới số 5/2015
16/03/15 02:28PM

1.                  Danh tập một số tổ chức hội, Liên hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam / . - H. :The Asia Foundation, 2011. - 412 tr., 24cm.

Tóm tắt: Giới thiệu cơ quan chủ quản, địa chỉ liên lạc, tôn chỉ mục đích, lĩnh vực hoạt động, mạng lưới tham gia, địa bạn hoạt động của các câu lạc bộ, hội nghề nghiệp, liên hiệp hội và phi chính phủ của Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VT20133718

2.                  Báo cáo ứng dụng Công nghệ thông tin 2011 / . - H. :Thông tin và Truyền thông, 2012. - 187 tr., 19cm.

Tóm tắt: Khái quát toàn cảnh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam trong năm 2011. Tập trung tổng hợp, phân tích những chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp.

Đăng ký cá biệt: NV20130156

3.                  Luật tài nguyên nước / . - H. :Chính trị quốc gia, 2012. - 91 tr., 13cm;

Tóm tắt: Giới thiệu 79 điều thuộc 10 chương của Luật Tài nguyên nước được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012.

Đăng ký cá biệt: PL20131085

4.                  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009) / . - H. :Chính trị quốc gia-Sự thật, 2012. - 361 tr., 14,5cm;

Tóm tắt: Nội dung tài liệu được trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Giới thiệu luật sở hữu trí tuệ gồm 6 phần, 18 chương với 222 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 và được sửa đổi bổ sung thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009.

Đăng ký cá biệt: PL20131086

5.                  Giáo trình xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp bằng phương pháp sinh học / Nguyễn Văn Phước. - H. :Xây dựng, 2010. - 298 tr., 19cm;

Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở khoa học của quá trình sinh học trong xử lý nước thải. Giới thiệu các phương pháp sinh học được ứng dụng trong xử lý nước thải chứa các chất hữu cơ dễ bị phân hủy. Trình bày các quy trình xử lý nước thải và các ứng dụng sinh học trong xử lý nước thải.

Đăng ký cá biệt: VT20133692

6.                  Khai thác tiềm năng biển, đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và miền Trung / . - H. :Từ điển Bách khoa,2012. - 953 tr. .,24cm.

Tóm tắt: Đánh giá tổng hợp các tiềm năng, lợi thế về biển đảo của các tỉnh miền Trung. Đánh giá thực tiễn khai thác biển, đảo; xây dựng một mạng lưới nghiên cứu về biển, đảo từ Trung ương đến các địa phương.

Đăng ký cá biệt: VT20133725

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

TRANG CHỦ