TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 113
  • Tổng lượt truy cập: 6713518
Thông báo tài liệu mới số 6/2015
16/03/15 02:27PM

1.                  Lý luận các hình thái biểu hiện của giá trị thặng dư và vấn đề tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay / Bùi Ngọc Quỵnh. - H. :Chính trị Quốc gia, 2010. - 159 tr.;

Tóm tắt: Tập trung phân tích, giới thiệu những vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Trình bày quan niệm và xu hướng phát triển kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20135821

2.                  Giải pháp thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội giai đoạn 2010-2020 / Nguyễn Thành Công. - H. :Chính trị Quốc gia,2010. - 262 tr.;

Tóm tắt: Cung cấp một số luận cứ khoa học có ý nghĩa thiết thực nhằm tổ chức có hiệu quả thế chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đánh giá tổng quan thực trạng hình thành và phát triển thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Hà Nội, những thành tựu, hạn chế, khó khăn. Nêu lên bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2010-2020.

Đăng ký cá biệt: VV20135820

3.                  Phát triển thị trường khoa học-công nghệ Việt Nam / Phạm Văn Dũng. - H. :Chính trị Quốc gia,2010. - 263 tr.;

Tóm tắt: Nêu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong công tác phát triển thị trường khoa học công nghệ. Trình bày thực trạng hình thành và phát triển thị trường khoa học công nghệ ở Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học công nghệ Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20135817

4.                  Học thuyết kinh tế cơ cấu mới: cơ sở để xem lại phát triển và chính sách / J.Y.Lin. - DC : Ngân hàng thế giới, 2012. - 355 tr.;

Tóm tắt: Giới thiệu về học thuyết kinh tế cơ cấu mới. Đưa ra báo cáo tăng trưởng và mục tiêu tăng trưởng, chiến lược phát triển kinh tế của một số nước trên thế giới và của Việt Nam.

Đăng ký cá biệt: VV20135828

5.                  Tài liệu hướng dẫn sản xuất cà phê dành cho các nông hộ nhỏ tại Việt Nam / R. Enomoto. - H. :Rainforest Alliance, 2010. - 21 tr. .,24cm.

Tóm tắt: Tài liệu hướng dẫn gồm 8 chương, mỗi chương tương ứng với một nguyên tắc của bộ tiêu chuẩn như quản lý sâu bệnh tổng hợp, sử dụng hóa chất an toàn, quản lý chất thải, bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn nước, bảo tồn đất, điều kiện sống và quản lý trang trại.

Đăng ký cá biệt: VT20133738

6.                  Kinh nghiệm điện khí hóa nông thôn của Việt Nam: Nhà nước và nhân dân, trung ương và địa phương cùng làm / D. Gencer. - H. :World Bank, 2011. - 78 tr. .,24cm.

Tóm tắt: Tập hợp thông tin chung về quá trình điện khí hóa nông thôn. Trình bày cơ sở phương pháp luận và những tác động của điện khí hóa tại nông thôn Việt Nam. Nêu lên các bài học kinh nghiệm trong quá trình điện khí hóa nông thôn.

Đăng ký cá biệt: VT20133739, VT20133740

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ