TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1006
  • Tổng lượt truy cập: 7626543
Thông báo tài liệu mới số 03/2019
30/06/20 03:16PM

1. Đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông-bắc Việt Nam: định hướng các giải pháp sử dụng bền vững. /. - H.:Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 355 tr.,27 cm

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu biển đảo Việt Nam và thế giới. Nêu đặc điểm môi trường sống vùng biển Đông-Bắc Việt Nam. Giới thiệu đa dạng sinh học đảo và quần đảo đá vôi vùng biển Đông-Bắc Việt Nam. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và đề xuất định hướng phát triển, khai thác và bảo tồn bền vững tài nguyên và môi trường. Phụ lục là danh mục các loài thực vật có mạch quần đảo đá vôi vùng biển Đông-Bắc Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20193944

2. Tương tác công trình với môi trường biển. / Nguyễn Tiến Khiêm. - H.:Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 278 tr.,27 cm

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về sự tương tác của công trình với sóng, gió và nền san hô trên biển, đảo và một số giải pháp công trình trên các đảo san hô nổi và chìm xa bờ. Nêu cơ sở lý thuyết tính toán, giải pháp kết cấu công trình biển, đảo. Giới thiệu các ví dụ mô phỏng và nghiên cứu thực nghiệm công trình biển ở Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20193945

 

3. Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam. /. - H.: Nxb.Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 469 tr.,27 cm

Tóm tắt: Tổng quan về quan trắc và phân tích môi trường nói chung. Đáng giá quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước biển, trầm tích biển, môi trường sinh vật biển ven bờ phía bắc Việt Nam. Trình bày kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước biển, trầm tích biển, môi trường sinh vật biển ven bờ phía bắc Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20193946

 

4. Biến động môi trường lớp phủ và giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa./ Đỗ Huy Cường.-H.: Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018.- 382tr.,27 cm

Tóm tắt: Nêu đặc trưng lớp phủ san hô khu vực quần đảo Trường Sa. Trình bày các đặc điểm thủy thạch động lực và các quá trình vận chuyển trầm tích khu vực đảo nổi lớn thuộc quần đảo Trường Sa. Nêu đặc điểm địa chất liên quan đến biến động đường bờ đới phá hủy xung yêu gây nên xói lở đảo và sạt lở bờ kè. Nghiên cứu các đặc trưng bất đồng nhất địa chất tầng nông các đảo nổi lớn khu vực quần đảo Trường Sa theo tài liệu địa vật lý và các đặc trưng quang phổ cùng các giải pháp phát triển bền vững tại các đảo san hô khu vực quần đảo Trường Sa

Đăng ký cá biệt: VT20193947

 

5. Nước dâng do bão vùng biển ven bờ Việt Nam. / Đinh Văn Mạnh. - H.: Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 499 tr.,27 cm

Tóm tắt: Tổng quan về hiện tượng nước dâng do bão. Phân tích số liệu thống kê về bão và nước dâng do bão đã xảy ra ở vùng biển Việt Nam. Trình bày mô hình số trị mô phỏng hiện tượng nước dâng do bão. Nghiên cứu sự tương tác giữa nước dâng, thủy triều và sóng bão, bái toán tổng hợp các yếu tố tự nhiên. Xây dựng quy trình và các chương trình tính toán dự báo nước dâng bão. Nêu đặc điểm chế độ nước dâng bão ven bờ biển Việt Nam

Đăng ký cá biệt: VT20193948

6. Niên giám khoa học năm 2017. / . - H.: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 295 tr.,25 cm

Tóm tắt: Là bộ sách 4 tập về Niên giám khoa học. Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị , Ban Bí thư, việc nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đảng bạn; Kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các chương trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị, do Hội đồng trực tiếp chủ trì (Chương trình KX.04/16-20) hoặc do các cơ quan và địa phương khác có trách nhiệm hoặc được yêu cầu gửi đến Hội đồng; các kết quả nghiên cứu, các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các kết quả nghiên cứu từ các cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới; các kết quả nghiên cứu, hoạt động, khảo sát tổng kết thực tiễn của các tiểu ban chuyên môn của Hội đồng

Đăng ký cá biệt: VT20193949- VT201950- VT201951- VT201952

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ