TÀI LIỆU SỐ MỚI CẬP NHẬT
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang trực tuyến: 1058
  • Tổng lượt truy cập: 7626307
Thông báo tài liệu mới số 4/2018
08/06/20 11:30AM

1. Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc Bộ Việt Nam. / Lê Hùng Anh. - H.:Nxb.Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 315 tr.,27 cm.

Tóm tắt: Tài liệu thuộc Bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Tài liệu đã nêu tổng quan đa dạng sinh học và mô hình bảo tồn trên thế giới và ở Việt Nam. Trình bày điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, đa dạng sinh học, giá trị dịch vụ sinh thái và bảo tồn vùng duyên hải Bắc Bộ

Đăng ký cá biệt: VT20183931

2. Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam. / Dương Thanh Nghị. - H.:Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2018. - 308 tr.,27 cm.

Tóm tắt: Tài liệu thuộc Bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Tài liệu nêu một vài nét về chất ô nhiễm hữu cơ bền và tình hình nghiên cứu trong môi trường biển. Điều tra khảo sát bổ sung số liệu và phân tích đánh giá POP trong môi trường vùng biển ven bờ phía bắc Việt Nam. Thực trạng chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường nước, trầm tích, trong mô thịt một số sinh vật vùng biển tại khu vực này. Xác định nguồn tiềm ẩn gây ô nhiễm OCP và PCB đến vùng nghiên cứu và giải pháp quản lý giảm thiểu nguy cơ tác động tích tụ trong môi trường

Đăng ký cá biệt: VT20183932

3. Kinh tế, quản lý rừng và biến đổi khí hậu / Nguyễn Nghĩa Biên. - H.:Nxb. Nông nghiệp, 2017. -360 tr.,27 cm.

Tóm tắt: Tài liệu bao gồm 6 chương, tập trung vào các nội dung: Phát triển gỗ lớn phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; Mức phát thải tham chiếu rừng/mức tham chiếu rừng (FREL/REL) và đo đạc, báo cáo, kiểm chứng (MRV) cho REDD+; Công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý rừng; Kinh tế tài nguyên rừng; Phục hồi rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu; Thiết kế lấy mẫu cho đánh giá tài nguyên rừng quốc gia

Đăng ký cá biệt: VT20183933

4. Phát triển nuôi hải sản-Thành tựu và thách thức. / Phan Thị Vân. - H.:Nông nghiệp, 2017. - 340 tr.,27 cm.

Tóm tắt: Tập hợp các kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I cũng như tổng quan các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực này. Bố cục sách gồm các phần: Công nghệ sản xuất giống và nuôi hải sản; Quản lý môi trường và dịch bệnh trông nuôi hản sản; Giới thiệu một số quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm các đối tượng hải sản

Đăng ký cá biệt: VT20183934

5. Quy hoạch rừng (Tài liệu dành cho sinh viên đại học ngành Lâm nghiệp và ngành quản lý Tài nguyên rừng). / Nguyễn Minh Cảnh. - H.:Nông nghiệp, 2017. - 201 tr.,27 cm.

Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết các thiết bị, dụng cụ, cấu tạo và cách sử dụng trong công việc đo cây, đo rừng, đồng thời nhận xét mức độ thích hợp của từng dụng cụ với từng đối tượng cụ thể. Nêu các phương pháp đo cây cá thể; cơ sở khoa học của các phương pháp đo rừng, hệ thống các loại ô tiêu chuẩn, các phương pháp thường được sử dụng trong thực tiễn nghiên cứu và kiểm kê rừng…. Trình bày những khái niệm cơ bản về các chỉ tiêu sinh trưởng, tăng trưởng và sản lượng của cây và rừng; các phương pháp xác định cũng như ý nghĩa ứng dụng của chúng trong thực tiễn quản lý kinh doanh rừng

Đăng ký cá biệt: VT20183935

6. Mức độ suy thoái và giải pháp phục hồi một số hệ sinh thái đầm phá ven biển miền Trung. / Nguyễn Văn Quân. - H.:Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016. - 380 tr.,27 cm

Tóm tắt: Tài liệu thuộc Bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Nội dung chính của chuyên khảo chia làm 5 chương: Điều kiện tự nhiên, môi trường hệ thống đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam; Đặc trưng cơ bản các hệ sinh thái đầm phá; Diễn thế hệ sinh thái đầm phá; Các nhóm giải pháp phục hồi hệ sinh thái và Lộ trình phục hồi hệ sinh thái đầm phá

Đăng ký cá biệt: VT20183936

7. Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông. - H.:Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2017. - 260tr.,27 cm.

Tóm tắt: Tài liệu thuộc Bộ sách chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Tài liệu gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị và phát triển kinh tế biển, đảo; Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở biển Đông; Quản trị biển Đông và phát triển kinh tế biển, hải đảo

Đăng ký cá biệt: VT20183937

8. Kỷ yếu hội nghị Khoa học và Công nghệ chuyên ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013-2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT. / . - H.: Nxb. Thanh Niên, 2018. - 468 tr.,29 cm.

Tóm tắt: Tập hợp các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2013-2018 và định hướng cho giai đoạn 2018-2025 về các chuyên đề giống và công nghệ sinh học, lâm sinh-sinh kế, công nghiệp rừng

Đăng ký cá biệt: VT20183940

Xem thêm tài liệu trên Website:

http://thuvien.mard.gov.vn

Email: thuvien@mard.gov.vn

Phone: 0437245428

Các sản phẩm khác
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - DỊCH VỤ GIỚI THIỆU SÁCH CSDL Thông tin TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BÁO LIÊN HỆ